SOCIETATEA ACADEMICĂ DE CONSTRUCȚII „PROFESOR ANTON ȘESAN”
S.A.C.S.


S T A T U T


CAPITOLUL I
Denumirea,   sediul,   forma   juridică,   durata

Art. 1 – Denumirea:
Denumirea organizației este: SOCIETATEA ACADEMICĂ DE CONSTRUCȚII „PROFESOR ANTON ȘESAN” (S.A.C.S.).

Art. 2 – Sediul S.A.C.S. este la – FACULTATEA DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII   din cadrul UNIVERSITĂȚII TEHNICE „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI, Bulevardul Profesor Doctor Docent Dimitrie Mangeron, nr.1, din localitatea IAȘI, cod poștal 700050.

Art. 3 – Cadrul juridic: SOCIETATEA ACADEMICĂ DE CONSTRUCȚII „PROFESOR ANTON ȘESAN” (S.A.C.S.) este o organizație profesională, autonomă, fără scop patrimonial, neguvernamentală, cu personalitate juridică, desfășurându-și activitatea în conformitate cu legile țării și prezentul statut.

Art. 4 – Durata de funcționare a S.A.C.S. este nelimitată.


CAPITOLUL II
Scopul   și   obiectivele   asociației

Art. 5 – Scopul constituirii S.A.C.S. este de a crea cadrul organizatoric în vederea promovării măsurilor, conceptelor și acțiunilor care să conducă la susținerea intereselor   profesionale și sociale, precum și la creșterea calității activității inginerilor de construcții și instalații din domeniile de învățământ, cercetare, proiectare, studii, analize, verificare, expertizare, directivare, planificare, urbanism, protecția mediului, securitatea zonelor urbane, inspecție, management, echipamente, utilaje, dispozitive, antreprenoriat, investiții, financiar-bancar, comerț cu materiale, execuție, producție, monitorizare, reabilitare, demolare și exploatare de construcții.

Art. 6   – Obiectivele principale ale S.A.C.S. sunt:
a) ridicarea nivelului științific și de pregătire profesională a cadrelor tehnice din domeniul construcțiilor și instalațiilor pentru construcții;
b) promovarea științei, tehnicii și tehnologiilor moderne în domeniul construcțiilor și instalațiilor pentru construcții;
c) sprijinirea și promovarea tinerilor ce dovedesc calități profesionale deosebite;
d) promovarea schimbului de idei între membrii asociației;
e) asigurarea documentării științifice și tehnice în domeniul construcțiilor și instalațiilor pentru construcții;
f) participarea la elaborarea și analiza actelor normative, a prescripțiilor tehnice și a programelor de cercetare din domeniul construcțiilor și instalațiilor pentru construcții;
g) colaborarea cu alte asociații similare din țară și din străinătate sau cu organizații internaționale cu interese comune cu S.A.C.S.;
h) sprijinirea inițiativelor privind perfecționarea activității care intră în scopurile S.C.A.S.;
i) susținerea revendicărilor profesionale ale cadrelor tehnice din domeniul construcțiilor și instalațiilor pentru construcții;
j) promovarea legalității și a eticii profesionale în   activitatea științifică și tehnică și în relațiile dintre membrii asociației;
k) asigurarea asistenței tehnice, la cerere, în cazul unor litigii tehnice, sau a unor divergențe tehnice între membrii asociației;
l) asigurarea asistenței tehnico–științifice   sau a expertizei tehnice prin experți tehnici atestați ai asociației, la cerere, pentru soluționarea unor probleme de importanță deosebită;
m) participarea la inițierea de proiecte legislative sau participarea la elaborarea de reglementări tehnice de specialitate;
n) reprezentarea intereselor tehnice și profesionale ale membrilor asociației în fața organelor centrale și locale;
o) implementarea unui sistem coerent de pregătire continuă în domeniul construcțiilor și instalațiilor pentru construcții;
p) promovarea și susținerea acordării de titluri, distincții și medalii în domeniul construcțiilor și instalațiilor pentru construcții;
q) promovarea creșterii calității materialelor și echipamentelor pentru construcții și instalații pentru construcții;
r) stabilirea programelor de studii, cercetări și de prescripții tehnice care se elaborează prin finanțare din partea asociației;
s) informarea periodică a membrilor asociației asupra evoluției prescripțiilor tehnice, asupra studiilor și cercetărilor ce se efectuează în țară și în străinătate, promovarea standardelor europene și internaționale din domeniul construcțiilor și instalațiilor pentru construcții;
t) analizarea de către comisia de specialitate a prescripțiilor tehnice din domeniul construcțiilor și instalațiilor pentru construcții și emiterea avizului de specialitate în vederea aprobării lor;
u) colaborarea sau asocierea cu asociații profesionale și patronale, cu alte organisme similare din țară sau din străinătate în vederea   sprijinirii în comun a măsurilor legislative sau administrative care prezintă interes pentru asociație și membrii acesteia;
v) întărirea legăturilor FACULTĂȚII DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII din Iași cu absolvenții din țară și din străinătate având în vedere:
         1. sporirea prestigiului FACULTĂȚII DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII din Iași și a membrilor Societății Academice de Construcții „Profesor Anton Șesan”;
         2. promovarea progresului științific, tehnic și economic în domeniul ingineriei civile și al ingineriei instalațiilor;
         3. sprijinirea intereselor profesionale ale specialiștilor în construcții și instalații pentru construcții;
x) stimularea legăturilor de colaborare ale FACULTĂȚII DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII din Iași cu întreprinderi și asociații profesionale din domeniul construcțiilor și instalațiilor pentru construcții, universități, institute de cercetare și comitete de specialiști prin:
         1. susținerea morală și materială a unor acțiuni, care contribuie la realizarea obiectivelor menționate la punctele 5.a ... 5.v, precum și la intensificarea și popularizarea realizărilor membrilor societății;
         2. perfecționarea învățământului de construcții și instalații pentru construcții preuniversitar, universitar și postuniversitar;
y) strângerea și producerea de fonduri pentru susținerea financiară a scopurilor și obiectivelor propuse prin prezentul statut.


CAPITOLUL   III
Forme   de   activitate

Art. 7 – Principalele activități desfășurate de S.A.C.S. sunt:
a) organizarea de manifestări tehnico-științifice, cum ar fi conferințe, simpozioane, mese rotunde de specialitate și asigurarea accesului la aceste manifestări cu precădere a membrilor asociației;
b) organizarea expozițiilor de specialitate și asigurarea accesului la aceste expoziții   cu precădere a membrilor asociației;
c) organizarea de cursuri de pregătire și a examenelor de atestare a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici pentru specialitățile din construcții și instalații pentru construcții;
d) organizarea de cursuri de pregătire și a examenelor de atestare a diverselor calificări pentru specialitățile din construcții și instalații pentru construcții;
e) editarea uneia sau mai multor reviste în format tipărit ori electronic și facilitarea accesului pentru publicarea de articole referitoare la soluții, sisteme, echipamente și materiale de construcţii şi instalații precum și publicarea de reclame;
f) analizarea în comisii de specialitate naționale, internaționale ori interne S.A.C.S. a programelor de studii, cercetări și prescripții tehnice în vederea perfecționării acestora;
g) desfășurarea de activități economice directe de cercetare, proiectare, expertizare, verificare, asistenţă tehnică în domeniul construcțiilor și instalațiilor pentru construcții;
h) recomandarea revizuirii conținutului programelor de studii din învățământul mediu și superior din domeniul construcțiilor și instalațiilor pentru construcții, în vederea adaptării la cerințele actuale și de perspectivă ale pieței locurilor de muncă din domeniile ingineriei civile și al ingineriei instalațiilor;
i) facilitarea accesului la forme de documentare tehnico-științifică specifice domeniului;
j) colaborarea sau asocierea cu alte asociații profesionale și patronale, cu alte organisme similare din țară sau din străinătate în vederea sprijinirii în comun a măsurilor legislative sau administrative care prezintă interes pentru asociație și membrii acesteia;
m) organizarea schimburilor de experiență și a întâlnirilor membrilor săi cu specialiști din mediul de afaceri, sprijinirea financiară având drept scop dezvoltarea legăturilor între absolvenți și facultate;
n) sprijină material desfășurarea unor manifestări științifice de construcții și instalații pentru construcții cu participare națională și internațională organizate de facultate;
o) sprijină în toate planurile participarea membrilor săi la manifestări științifice din țară și străinătate unde au fost comunicări acceptate și deplasări având drept scop legăturile de colaborare ale FACULTĂȚII DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII din Iași cu instituții de prestigiu din străinătate – în vederea obținerii de condiții favorabile de studiu, documentare, specializare și participare la lucrările unor manifestări științifice unde sunt membri în comisiile de specialiști;
p) propune măsuri având drept scop   perfecționarea profesională a inginerilor constructori și de instalații, aplicarea de invenții etc.;
q) popularizarea prin publicații și alte mijloace a realizărilor de prestigiu ale FACULTĂȚII DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII din Iași și ale membrilor SACS;
r) editează anuare ale FACULTĂȚII DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII din Iași;
s) sprijină dezvoltarea bazei materiale și de documentare a FACULTĂȚII DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII din Iași;
t) acordă burse de încurajare și premii unor studenți de elită;
u) organizează, cursuri de perfecționare în domeniul construcțiilor și al instalațiilor pentru construcții la toate nivelurile, conversia forței de muncă (laboranți, maiștri, ingineri);
v) acordă asistență tehnică pentru cercetare, proiectare și execuție în domeniul construcțiilor și instalațiilor pentru construcții;
x) organizează funcționarea editurii proprii cu denumirea „Editura Anton Șesan” pentru publicarea de literatură științifică, tehnică, economică și de alte genuri, în special cele relaționate cu domeniul inginerie civilă și instalații;
y) organizează publicarea unor reviste de specialitate cu apariție periodică sau ocazională.
z) organizează întâlniri, manifestări, mese rotunde, cu caracter periodic sau ocazional cu absolvenți sau cadre didactice în activitate ori după retragerea din activitate în scopul dezbaterii, analizării, îmbunătățirii și perfecționării activităților ce țin de FACULTATEA DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII din Iași.


CAPITOLUL   IV
Calitatea   de   membru

Art. 8 – Definirea calității de membru
a) Pot fi membri S.A.C.S. persoane fizice cu diploma de inginer licențiat, inginer diplomat, subinginer sau inginer colegiu în domeniul de construcții și/sau instalații pentru construcții;
b) Pot fi membri S.A.C.S. persoane fizice cu diploma de inginer în alte specialități în afara celor din domeniul construcțiilor și/sau instalațiilor, dacă au masteratul sau doctoratul într-un profil specific de construcții și/sau instalații sau dacă au lucrat în execuție, exploatare, mentenanță, proiectare, învățământ, cercetare, în domeniul de construcții și/sau instalații minimum 4 ani;
c) Pot fi membri S.A.C.S. persoane juridice care activează în cercetare, proiectare, execuție, exploatare, producerea sau desfacerea de echipamente, utilaje, materiale și produse din domeniul construcțiilor și/sau instalațiilor și care sprijină activitatea asociației;
d)   Pot fi membrii asociați ai S.A.C.S. persoanele fizice care nu sunt ingineri de construcții și/sau instalații sau persoanele juridice de tip operatori economici sau asociații care nu activează în domeniul construcțiilor și/sau instalațiilor, dar care sprijină asociația, contribuind la promovarea legăturilor științifice, tehnice, la organizarea de conferințe, simpozioane, expoziții etc. De asemenea, pot fi membri asociați S.A.C.S. și studenții FACULTĂȚII DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII din Iași;
e) Pot fi membrii de onoare ai S.A.C.S. foștii președinți ai asociației, personalități din țară și din străinătate care sprijină domeniul construcții și/sau instalațiilor.

Art. 9 – Obținerea sau pierderea calității de membru
a) Pentru obținerea calității de membru al asociației, solicitantul prezintă la Filiale sau la   Consiliul de Conducere al asociației:
         1) adeziunea prin care se menționează acordul cu prevederile statutului
         2) copia diplomei de absolvire a institutului de învățământ superior, copia diplomei de master sau de doctor, după caz
         3) recomandare din partea unui membru al asociației
         4) memoriul de activitate
         5) copia Certificatului de Înregistrare la Registrul Comerțului, pentru persoane juridice
         6)   o fotografie color tip buletin;
b) Documentele solicitantului se supun aprobării Consiliului de Conducere al asociației, după care se transmite solicitantului hotărârea luată;
c) În cazul confirmării înscrierii în asociație, în vederea eliberării legitimației și înscrierii în registrul de membri ai S.A.C.S., solicitantul trebuie să plătească:
         1) taxa de înscriere
         2) cotizația anuală;
d) Membrii S.A.C.S. primesc legitimația de membru cu seria care corespunde numărului de ordine din registrul de membri ai asociației;
e) Numărul de înscriere în registrul de membri ai asociației este netransmisibil și nu se anulează în caz de retragere, de excludere sau de deces;
f) Calitatea de membru al asociației se pierde prin:
         1) renunțarea în scris la aceasta
         2) excludere ca urmare
   - a unor acțiuni contrare prevederilor statutului asociației
   - a unor acțiuni prin care se aduc prejudicii materiale sau morale asociației
   - a comiterii de abateri de la etica profesională
         3) prin pierderea drepturilor civile;
g) Membrii asociației care nu au achitată cotizația, nu beneficiază de drepturile menționate la articolul 10;
h) Calitatea de membru al asociației nu exclude libertatea acestuia de a adera și de a se înscrie și în alte organizații profesionale sau patronale.


CAPITOLUL V
Drepturile   și   obligațiile   membrilor

Art. 10 – Membrii S.A.C.S. au următoarele drepturi:
a) de a-și exprima și susține liber părerile în diferite activități ale asociației;
b) de a participa la alegeri și la votarea hotărârilor propuse în diferite acțiuni ale asociației;
c) de a fi aleși și de a propune candidați pentru a fi aleși în organele de conducere ale asociației;
d) de a beneficia de reduceri de prețuri și taxe la publicații, manifestări tehnico-științifice, cursuri de pregătire profesională etc. organizate de asociație;
e) de a accesa documentația tehnică a asociației;
f) să propună asociației elaborarea, modificarea sau completarea de prescripții tehnice;
g) de a fi arbitrați la cerere cu competență și bună credință în cazul unor litigii tehnice pentru care părțile au acceptat arbitrajul asociației;
h) de a beneficia, la cerere, de asistență profesională, tehnico-științifică și de expertiză tehnică din partea asociației;
i) de a recomanda primirea de noi membri în asociație;
j) de a primi la cerere informații privind activitatea asociației;
k) de a fi cooptați în comisiile asociației;
l) de a participa la organizarea și/sau desfășurarea manifestărilor tehnico-științifice ale asociației;
n) de a participa în calitate de formatori la cursurile de pregătire profesională organizate de asociație.

Art. 11 – Membrii asociați ai S.A.C.S. au aceleași drepturi ca membrii S.A.C.S., dacă au cotizația plătită la zi, dar fără a avea drept de vot, de a propune candidați și de a fi aleși în organele de conducere ale asociației.

Art. 12 – Membrii S.A.C.S. au următoarele obligații:
a) să respecte prevederile statutului;
b) să plătească taxa de înscriere și cotizația anuală odată cu aderarea la S.A.C.S.;
c) să plătească cotizația anuală pentru anul în curs, până cel mai târziu la data de 30 octombrie a anului în curs;
d) să sprijine și să participe la desfășurarea activităților asociației;
e) să contribuie la dezvoltarea și creșterea prestigiului și importanței asociației;
f) să nu aducă asociației prejudicii morale, materiale sau de altă natură.


CAPITOLUL   VI
Organizarea   și   funcționarea   asociației

Art. 13 – Organele S.A.C.S. sunt:
a) Conferința S.A.C.S.;
b) Consiliul de Conducere;
c) Comisia de Cenzori;

Art. 14 – (1) Conferința S.A.C.S. se întrunește anual sau ori de câte ori este nevoie, prin participarea tuturor membrilor S.A.C.S. sau a persoanelor mandatate de aceștia.
(2) Competențele Conferinței S.A.C.S. cuprind:
         a) stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale asociației;
         b) aprobarea bugetului anual de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil;
         c) alegerea, respectiv revocarea, membrilor Consiliului de Conducere;
         d) alegerea respectiv revocarea membrilor Comisiei de Cenzori;
         e) înființarea de filiale;                  
         f) modificarea actului constitutiv și a statutului asociației;
         g) dizolvarea și lichidarea asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;
         h) aprobarea planului anual de activitate, propus de Consiliul de Conducere;
         i) aprobarea descărcării de gestiune pentru anul precedent;
         j) aprobarea limitelor investițiilor și a creditelor pe care le poate contracta asociația ;
         k) aprobarea colaborării și asocierii cu alte organizații similare din țară și din străinătate ;
         l) aprobarea nivelului taxelor de înscriere și al cotizațiilor pe categorii de membri;
         m) orice alte atribuții prevăzute de lege sau în statut.

Art.   15 – (1) Conferința S.A.C.S. se convoacă de către Președintele Consiliului de Conducere și se întrunește anual, sau ori de câte ori este solicitată de Consiliul de Conducere sau de o cincime din numărul membrilor asociației cu drept de vot.
(2) Data, locul și ordinea de zi, se anunță prin mijloacele de informare S.A.C.S. cu cel puțin cincisprezece zile calendaristice înainte de data stabilită pentru ședința Conferinței S.A.C.S.
(3) Conferința S.A.C.S. este prezidată de către Președintele Consiliului de Conducere.
În lipsa Președintelui Consiliului de Conducere, Conferința S.A.C.S. va fi prezidată de unul dintre vicepreședinți ales prin vot cu majoritate simplă de către membrii Consiliului de Conducere.
(4) Conferința S.A.C.S. este legal constituită când sunt prezenți sau reprezentați prin delegați împuterniciți, cel puțin jumătate plus unul dintre membrii asociației cu drept de vot sau delegații acestora.
(5) Verificarea constituirii legale a Conferinței S.A.C.S. se face de către Consiliul de Conducere, pe baza tabelului de prezență și a împuternicirilor semnate în   original.
(6) Desfășurarea lucrărilor Conferinței S.A.C.S, incluzând îndeplinirea condiției de cvorum, propunerile făcute de membrii asociației, deliberările și măsurile adoptate precum și numărul de voturi pentru/împotrivă/abțineri cu care acestea au fost adoptate/respinse, se consemnează într-un Proces Verbal, care se semnează de către președinte, director executiv și membrii Consiliului de conducere.
(7) În cazul în care nu se realizează cvorumul conform prevederilor de la punctul (4), se convoacă o nouă Conferință S.A.C.S. după minimum două săptămâni de la data primei Conferințe S.A.C.S.. Noua Conferința S.A.C.S.   este legal constituită cu numărul de membri prezenți și membrii reprezentați de membrii delegați împuterniciți. Data noii Conferințe S.A.C.S. se va comunica respectând prevederile Art. 15.(2).
(8) Conferința S.A.C.S. hotărăște prin votul majorității simple (respectiv jumătate plus unul) a membrilor prezenți și reprezentați de membrii delegați   împuterniciți.
(9) Votul în cadrul Conferinței S.A.C.S. se exprimă liber și deschis;
(10) Hotărârile adoptate de către Conferința S.A.C.S.   în limitele legii, ale actului constitutiv și ale statutului sunt obligatorii pentru toate organele asociației, toate filialele și pentru toți membrii asociației.

Art. 16 – (1) Consiliul de conducere asigură punerea în executare a Conferinței S.A.C.S.   
(2) Consiliul de Conducere își exercită competența prin:
         a) prezentarea Conferinței S.A.C.S.   a raportului de activitate pe perioada anterioară scursă de la ultima Conferință S.A.C.S.,   executarea bugetului de venituri și cheltuieli, a situației financiare anuale, a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli și a proiectelor privind activitatea asociației;
         b) aprobarea organigramei asociației;
         c) îndeplinirea oricăror alte atribuții stabilite de către Conferința S.A.C.S.
(3) Consiliul de Conducere are următoarele atribuții:
         a) reprezintă S.A.C.S. încheie acte juridice și efectuează acte materiale;
         b) stabilește și supune aprobării Conferinței S.A.C.S. direcțiile viitoare de acțiune și concepția de dezvoltare a asociației;
         c) propune colaborarea și asocierea cu asociații profesionale și patronale și alte organisme similare din țară și din străinătate;
         d) propune participarea la elaborarea de acte normative și legislative din domeniul construcțiilor și instalațiilor;
         e) întocmește și fundamentează proiectul bugetului anual al S.A.C.S. și urmărește realizarea bugetului aprobat ;
         f) stabilește și supune aprobării Conferinței S.A.C.S. îndemnizațiile, premierile și orice alte drepturi ale membrilor Consiliului de Conducere și ale membrilor asociației;
         g) stabilește și supune aprobării Conferinței S.A.C.S. cuantumul taxelor de înscriere și ale cotizațiilor anuale pe categorii de membri. Cotizațiile anuale se încasează de către filiale, cu excepția primei cotizații și a taxei de înscriere care se depun în contul S.A.C.S.;
         h) stabilește prestațiile și publicațiile care se pun la dispoziția membrilor asociației, precum și prețurile pentru aceste prestații și publicații, atunci când este cazul;
         i) propune limitele investițiilor și ale creditelor pe care le poate contracta asociația;
         j) constituie comisiile de specialiști și colectivele de experți care participă la elaborarea studiilor, cercetărilor sau prescripțiilor tehnice etc;
         k) propune constituirea în cadrul asociației și a altor structuri organizatorice menite să asigure dezvoltarea activității și îndeplinirea programelor și a planului de activitate;
         l) întocmește Regulamentul de Organizare și Funcționare al asociației elaborat pe baza prevederilor statutului;
         m) întocmește regulamentele de funcționare și organizare a comisiilor de specialiști pentru activități specifice asociației;
         n) numește membrii care să reprezinte asociația în diferite comisii de specialitate în   domeniul construcțiilor și   instalațiilor;
         o) întocmește regulamentul privind atribuțiile Consiliului de Conducere și îl propune spre aprobare Conferinței S.A.C.S.;
         p) aprobă schimbarea sediului asociației;
         r) aprobă numirea președintelui de onoare și a membrilor de onoare ai asociației;
         s) împuternicește una sau mai multe persoane cu funcții executive sau administrative, inclusiv persoane care nu au calitatea de membru al asociației, pentru a exercita atribuții specifice funcționării asociației.
(4) Consiliul de Conducere își exercită atribuțiile prin emiterea de decizii, în   conformitate cu prevederile   legii, statutului și hotărârilor Conferinței S.A.C.S. Deciziile sunt obligatorii și cu efect imediat pentru toate organele și toți membrii asociației.

Art. 17 – (1) Consiliul de Conducere este compus din 7 membri, din care:
- un președinte
- şase vicepreședinți
- un director executiv.
Membrii Consiliului de conducere sunt aleși de Conferința S.A.C.S. cu un mandat de 4 ani.
(2) Consiliul de Conducere al SACS are următoarele atribuții:
- stabilește acțiuni concrete în conformitate cu statutul și obiectivele generale fixate de conferința SACS;
- propune și execută bugetul anual al SACS;
- editează anuare și buletine informative;
- decide susținerea materială a membrilor SACS pentru a participa la sesiuni științifice din alte țări unde au comunicări acceptate;
- efectuează cheltuieli în interesul SACS;
- reprezintă SACS între conferințe;
- aprobă înființarea în teritoriu a filialelor societății;
- aprobă admiterea sau respingerea cererilor de a deveni membri ai societății.

Art. 18 – (1) Comisia de Cenzori este compusă din trei persoane aprobate de Conferința S.A.C.S. la propunerea Consiliului de Conducere.
(2) Membrii Comisiei de Cenzori aleg un președinte al comisiei.
(3) Comisia de Cenzori se întrunește anual la încheierea exercițiului financiar și ori de câte ori se constată că este nevoie, fiind convocată de către unul dintre membrii comisiei sau de către președintele Consiliului de conducere.
(4) Comisia de Cenzori funcționează conform legii.
(5) Comisia de Cenzori are următoarele atribuții:
         a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociației;
         b) prezintă Consiliului de Conducere și Conferinței S.A.C.S. rapoarte scrise privind rezultatele controlului, verificărilor și a constatărilor făcute, și recomandă măsurile pentru respectarea legalității;
         c) poate participa la ședințele Consiliului de Conducere fără drept de vot;
         d) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de Conferința S.A.C.S.

Art. 19 – (1) Alegerile pentru Președintele S.A.C.S. şi pentru Vicepreședinți   se fac din 4 în 4 ani și se organizează în cadrul unei Conferințe S.A.C.S.
(2) Conferința S.A.C.S pentru alegeri se convoacă de către Președintele Consiliului de Conducere.
(3) Conferința S.A.C.S pentru alegeri este prezidată de către Președintele Consiliului de Conducere. În lipsa Președintelui Consiliului de Conducere, Conferința S.A.C.S pentru alegeri va fi prezidată de unul dintre Vicepreședinții S.A.C.S. ales prin vot cu majoritate simplă de către membrii Consiliului de Conducere.
(4) Președintele S.A.C.S. este ales prin vot deschis de către Conferința S.A.C.S legal constituită, cu majoritate simplă formată din membrii prezenți și cei reprezentați prin delegați împuterniciți, pentru un mandat de 4 ani. Ocuparea funcției de președinte al S.A.C.S. de către aceeași persoană se face pe durata a acel mult două mandate.
(5) Pentru funcția de președinte al S.A.C.S. poate candida orice membru al S.A.C.S.
De regulă Preşedintele S.A.C.S. este propus Decanul nou ales al Facultăţii de Construcţii şi Instalaţii din Iaşi. Propunerea este validată prin vot deschis de către Conferința S.A.C.S.
Dacă propunerea nu este validată se fac propuneri dintre membri S.A.C.S care se validează prin vot deschis de către Conferința S.A.C.S.
(6) Cei şase Vicepreşedinţi sunt propuşi de către Preşedintele nou ales.
Propunerile sunt validate nominal prin vot deschis de către Conferința S.A.C.S.
Dacă sunt propuneri nevalidate prin votul simplu se fac noi propuneri care sunt supuse validării de către Conferința S.A.C.S.
(7) În cazul solicitării în scris de retragere din funcție sau de indisponibilitate a Președintelui S.A.C.S., Președinte Interimar al S.A.C.S. devine unul dintre Vicepreședinții S.A.C.S., care are cea mai mare vechime înscrisă în S.A.C.S. Situația de indisponibilitate se consideră aceea în care Președintele S.A.C.S. nu își îndeplinește atribuțiile statutare sau nu răspunde solicitărilor Consiliului de Conducere mai mult de   30 de zile calendaristice. Perioada de interimat durează până la următoarea Conferință S.A.C.S când se vor organiza alegeri pentru funcția de Președinte al S.A.C.S.
(8) Directorul executiv este numit de către Preşedinte şi validat cu votul simplu de către Consiliul de Conducere. Directorul executiv nu are drept de vot.


CAPITOLUL   VII
Recompense   și   sancțiuni

Art. 22 – Pentru activități deosebite și pentru acțiuni întreprinse care conduc la creșterea prestigiului asociației și a veniturilor acesteia, membrii asociației, la propunerea Consiliului de Conducere, pot primi următoarele recompense:
a) diplomă de merit;
b) recompense materiale care pot ajunge până la maximum cinci salarii medii pe economie;
c) diplomă de onoare;
d) diplomă de excelență;
e) membru de onoare al asociației;
f) președinți de onoare ai S.A.C.S.
         
Art. 23 – Pentru abateri de la prevederile statutului și/sau a Codului Deontologic al membrilor asociației, pentru încălcarea hotărârilor Conferinței S.A.C.S., a deciziilor Comitetului de Conducere, ori pentru alte acțiuni care aduc atingere prestigiului asociației sau ale filialelor acesteia, ori cauzează prejudicii materiale asociației sau filialelor acesteia, membrii asociației, la propunerea Comisiei de Onoare, cu aprobarea Consiliului de Conducere, pot primi următoarele sancțiuni:
a) mustrare scrisă;
b) vot de blam;
c) vot de blam cu avertisment;
d) suspendarea din funcție, dacă au funcții de conducere;
e) excluderea din asociație.
Excluderea din asociație are ca efect de drept și excluderea membrului din filiala din care face parte.


CAPITOLUL   VIII
Mijloace   materiale   și   financiare

Art. 24 – Activitatea economica-financiară a asociației se desfășoară pe baza planului anual de venituri și cheltuieli, aprobat de Conferința S.A.C.S. Planul anual de venituri și cheltuieli al asociației, poate fi rectificat   în cursul anului de Consiliul de Conducere al asociației și la propunerea Comisiei de Cenzori în limitele aprobate de Conferința S.A.C.S.

Art. 25 – Veniturile   asociației   sunt   realizate   din: taxe de înscriere, cotizații anuale, dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii, venituri realizate din activități economice directe, resurse obținute de la bugetul de stat și/sau bugetele locale, donații și contribuții, subvenții, sponsorizări sau legate de la persoane fizice sau juridice din țară sau din străinătate, din servicii de consultanta, din taxe de participare la cursurile de pregătire și perfecționare, expoziții, simpozioane, din vânzarea publicațiilor proprii, din diferite prestații, alte venituri prevăzute de lege etc.

Art. 26 – Taxele de înscriere în asociație, cotizațiile anuale, se stabilesc anual de Conferința S.A.C.S la propunerea Consiliul de Conducere. Consiliul de Conducere poate modifica temporar taxele în cazuri justificate.

Art. 27 – (1) În planul anual de venituri și cheltuieli se prevăd, pe lângă cheltuielile legate de toate acțiunile asociației și alte cheltuieli legate de amortizarea investițiilor, rambursarea creditelor, plata dobânzilor sau achitarea altor obligații prevăzute de lege.
(2) Planul anual de venituri și cheltuieli cuprinde și prevederi pentru fondul de investiții și pentru fondul de rezervă.
(3) Excedentele sau deficitele bugetare anuale se reportează în anul următor.

Art. 28 – Asociația poate contracta credite în limitele stabilite de Consiliul de Conducere și aprobate de Conferința S.A.C.S. Creditele se vor utiliza în exclusivitate numai pentru proiectele și contractele de cercetare/dezvoltare și în nici un caz pentru cheltuieli curente.

Art. 29 – Asociația efectuează încasări și plăti în lei și valută prin casieria proprie și prin băncile la care are deschise conturile asociației, în conformitate cu prevederile legale.


CAPITOLUL   IX
Alte   prevederi

Art. 30 – La S.A.C.S. se pot afilia sau S.A.C.S. se poate afilia la alte asociații din țară sau din străinătate, pe baza propunerii Consiliului de Conducere. Prin fiecare protocol de afiliere, negociat de Consiliului de Conducere, se vor stabili regulile specifice de afiliere.

Art. 31 – S.A.C.S. are însemne proprii, ștampilă și siglă (emblemă).

Art. 32 – Dizolvarea S.A.C.S.se poate face prin hotărârea majorității membrilor asociației. În cazul dizolvării, Consiliului de Conducere va numi o Comisie de Lichidare. Bunurile acumulate în timp și care se regăsesc în patrimoniul asociației, vor fi repartizate conform mandatului dat Comisiei de Lichidare și potrivit legii.

Art. 33 – Prevederile prezentului statut se completează cu alte prevederi legale în vigoare. Adunarea Generală poate hotărî   modificări și completări ale statutului în funcție de necesitatea dezvoltării asociației sau la solicitarea membrilor acesteia în conformitate cu prevederile legale.

Art. 34 – Prevederile prezentului statut vor fi adoptate ca prevederi ale statutelor fiecărei filiale.   Formele finale ale statutelor filialelor trebuie aprobate de Consiliul de Conducere S.A.C.S. și vizate de președintele S.A.C.S. înainte ca acestea să fie înregistrate legal de reprezentanții filialelor.