Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

In memoriam

Vladimir-Gheorghe BOGHIAN

VLADIMIR-GHEORGHE BOGHIAN

Născut în satul Năvârneţ, judeţul Bălţi, Republica Moldova, la data de 26 septembrie 1918, prof.dr.ing. Vladimir Gh. Boghian a absolvit liceul “Alecu Russo” din Chişinău, în anul 1940. Datorită vremurilor grele din timpul războiului şi vitregiei politice care a urmat, tânărul absolvent a fost nevoit să se mute în Regat, unde şi-a continuat studiile ca student al Facultăţii de construcţii a Institutului Politehnic Iaşi, în perioada 1941–1946, când, prin susţinerea lucrării de diplomă a absolvit facultatea cu calificativul “Magna cum laude”.

Debutul în meseria de inginer l-a făcut la Serviciul de Lucrări Speciale Iaşi, devenit mai apoi Întreprinderea de Construcţii de Căi Ferate, din cadrul Direcţiei Generale a Construcţiilor CFR Bucureşti, unde a lucrat până în anul 1953.

Chiar de la absolvire, inginerul Vladimir Boghian a fost încadrat ca asistent la Facultatea de Construcţii din Iaşi, unde a lucrat fără întrerupere până la pensionarea sa.

Absolvent al primei promoţii de ingineri constructori ai facultăţii noastre, domnul profesor Vladimir Boghian a parcurs cu desăvârşită probitate profesională, toate treptele carierei didactice şi de cercetător în cadrul INCERC - Filiala Iaşi.

Pe întreaga perioadă de activitate didactică, domnia-sa a predat diverse discipline: în perioada de început, 1946–1958: Poduri de lemn, din beton armat şi metalice; Elemente de construcţii de lemn şi metalice; Alimentări cu apă; Canalizări; Elemente de mecanica fluidelor; Clădiri; la care şi-a adus valoroase contribuţii ştiinţifice. Din 1957 şi până în 1973, a predat cursul de Construcţii din lemn, la care s-a adăugat, mai apoi şi acela de Construcţii agricole.

În acest cadru, profesorul Vladimir Boghian a editat cursul “Construcţii de lemn” şi “Îndrumar pentru proiectarea construcţiilor de lemn”, prima lucrare apărută până la acea dată în ţară, care tratează în mod complex, această tematică.

Bazat pe o bogată bibliografie în 1960 profesorul Boghian a reuşit să prezinte studenţilor, cele mai avansate tehnologii şi sisteme constructive cunoscute în ţările dezvoltate, referitoare la problematica complexelor zootehnice.

În a doua parte a cariei sale didactice, după 1962, profesorul Vladimir Boghian a predat cursul de Construcţii industriale. În această perioadă a fost editată lucrarea în două volume, “Construcţii industriale”, care reprezintă o primă încercare în ţară, de abordare, într-o formă modernă şi la un nivel deosebit de ridicat, aproape întregul complex de probleme privind concepţia structurilor clădirilor industriale, elemente de amplasare a ansamblurilor industriale, de protecţia mediului.

În calitate de profesor consultant a continuat şi după 1988, să fie prezent în viaţa şcolii, prin implicare în rezolvarea unor tematici de cercetare ale catedrei, intervenind cu sfaturi înţelepte şi soluţii echilibrate în foarte multe situaţii în care a fost nevoie de experienţa Domniei Sale.

Discret, modest şi serios, profesorul Vladimir Boghian s-a angrenat în proiecte durabile peste vremuri, din care merită să fie menţionate:

 • execuţia primului tronson de drum din pământ stabilizat cu ciment; rezultatele acestei cercetări fiind aplicate în diferite zone din ţară: Iaşi, Dobrogea,Ardeal;
 • execuţia pereţilor la trei cămine studenţeşti, la Iaşi, din blocuri prefabricate utilizând betoane din steril ars de mină, premieră naţională. Profesorul Vladimir Boghian a participat şi la programul experimental de stabilire a rezistenţei zidăriei din cărămizi cu goluri verticale, rezultate care au stat la baza elaborării normativelor oficiale pentru calculul de dimensionare a pereţilor;
 • industrializarea execuţiei pereţilor şi planşeelor din materiale ceramice –zidărie vibrată, corpuri ceramice mari. Experimentările s-au efectuat pe tronsoane de perete cu două etaje, la scară naturală, prin solicitare la acţiuni verticale şi orizontale, stabilindu-se tehnologia de confecţionare şi montare, iar rezultatele s-au aplicat la execuţia mai multor apartamente din Iaşi şi la elaborarea proiectelor tip, în colaborare cu IPCT Bucureşti;
 • cu un remarcabil simţ al anticipaţiei, profesorul Boghian a iniţiat la facultatea noastră, încă din anul 1968, primul program complex de cercetare în domeniul materialelor şi structurilor compozite, susţinându-şi o strălucită teză de doctorat, în anul 1975, a cărei temă a fost: “Structuri de rezistenţă la acoperişuri de hale din materiale plastice armate cu fibre de sticlă”. Prin valoarea şi numărul contribuţiilor aduse în acest domeniu şi prin antrenarea colegilor mai tineri care i-au continuat preocupările, a adus Iaşului o poziţie prioritară pe plan naţional în acest domeniu şi o bună recunoaştere internaţională.

Tematica a fost abordată pe un front larg, de la studii de laborator pentru stabilirea caracteristicilor de rezistenţă şi elasticitate, până la experimentări de elemente la scară naturală şi asimilare de tehnologii specifice de formare pentru implementare în practică. Cele mai importante teme ale acestui domeniu, abordate de colectivul prof. Vladimir Boghian sunt:

 • studii privind caracteristicile de rezistenţă şi elasticitate la principalele solicitări;
 • îmbinări prin lipire cu răşini poliesterice ale elementelor din compozite PAS;
 • tipuri de luminatoare, elemente şi structuri de acoperişuri pentru construcţii cu diferite destinaţii, exploatate mai ales în medii corosive;
 • cofraje spaţiale din PAS, izolate sau nu termic, pentru: planşee casetate, aplicate la Fabrica A.M.C. din Vaslui, pereţi de rezervoare, aplicate la Combinatul Chimic Năvodari;
 • proiectarea, execuţia şi montarea instalaţiei pilot, automatizată, pentru obţinerea profilelor din PAS prin procedeul de pultrudere. S-au produs profile cu secţiune circulară şi corniere cu procente de armare de până la 70 %. Profilele circulare s-au utilizat de către CFR Bucureşti, la izolatori electrici pe linii de cale ferată, înlocuind importul;
 • structuri din PAS cu aplicaţii la construcţii inginereşti – rezervoare şi castele de apă de diferite capacităţi -, aplicate la Suceava;
 • a proiectat şi realizat cuve pentru instalaţii de climatizare în industria uşoară, aplicate la mai multe întreprinderi din ţară;
 • a redactat primele Instrucţiuni Republicane de alcătuire şi calcul a elementelor de construcţie din PAS, în ultima perioadă a activităţii sale modernizând acest normativ pe baza programului experimental iniţiat şi desfăşurat în cadrul atelierului de microproducţie din facultate, în care sunt instruiţi studenţii şi tinerii doctoranzi în acest domeniu de cercetare;
 • a încercat o sistematizare în teoria generală a marii familii a compozitelor folosite în tehnica actuală şi deasemeni, a condus cercetările asupra fiabilităţii construcţiilor din PAS aflate în exploatare;
 • a participat la elaborarea studiului de prognoză privind dezvoltarea construcţiilor din materiale compozite şi asociate până în anii 2000 – 2010.

Profesorul Vladimir Boghian a realizat primele construcţii experimentale cu elemente din PAS, punând bazele metodologiei cercetării experimentale pentru aceste tipuri de elemente.

Domnia Sa a fost şeful de proiect la clădirea în care lucrează cei mai mulţi dintre noi şi care ne-a permis să avem, încă din 1980, o bază materială greu de clădit în anii care au urmat.

Eminentul profesor Vladimir Boghian, dascăl ataşat şcolii şi destinelor ei timp de o jumătate de secol, a organizat două simpozioane naţionale de Structuri Compozite, în anii 1980 şi 1987, aducând la Iaşi toţi specialiştii implicaţi în acest domeniu de avangardă al cercetării şi dezvoltării tehnologice din ţară. Modest şi serios în tot ce a întreprins şi-a dedicat ultima parte a vieţii întocmirii monografiei despre învăţământul de construcţii la Iaşi.

Cu înţelepciune şi discreţie, aşa cum a trăit, a trecut în lumea celor fără fiinţă la 1 decembrie 2000.

Conf.dr.ing. Emanuela Decher