Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

In memoriam

Viorel-Camil MURGESCU

VIOREL-CAMIL MURGESCU

Conf. univ. dr. Viorel Camil Murgescu s-a născut în Iaşi, la 31 martie 1930. A urmat cursurile Liceului Internat din Iaşi, între anii 1940-1948 şi Facultatea de Matematică de la Universitatea “Al.I.Cuza” din Iaşi în 1948-1952. În perioada 1950-1952, fiind încă student, a funcţionat ca preparator la Facultatea de Matematică. După absolvirea facultăţii, a funcţionat neîntrerupt la Institutul Politehnic “Gh. Asachi” din Iaşi. A fost asistent între anii 1952-1962, lector în perioada 1962-1969 şi conferenţiar din 1969 până la deces, în 1979. În perioada 1952-1958 a fost şi cercetător la Institutul de Matematică al Filialei Iaşi a Academiei.

Printre disciplinele pe care le-a predat la diverse facultăţi, menţionăm: Matematici speciale la Facultatea de Electrotehnică, Analiza matematică şi matematici speciale la Facultatea de Construcţii şi, la aceeaşi facultate la care a funcţionat exclusiv din 1968, Algebră liniară şi geometrie analitică. De asemenea, a condus seminarii la aceleaşi discipline în cadrul a patru facultăţi din Institut. Ca urmare a acestei fructuoase activităţi didactice a multiplicat în cadrul institutului un excelent Curs de analiză matematică şi matematici speciale în 3 volume (1973, 1977, 1979), Curs de algebră liniară şi geometrie analitică (1980) şi o Culegere de probleme de analiză matematică şi matematici speciale în 1960, remultiplicată în 1980. Aceste lucrări didactice au fost alcătuite în strânsă legătură cu specialitatea inginerului constructor după o minuţioasă documentare şi o valoroasă experienţă didactică.

Conf. univ. dr. Viorel Murgescu a fost un model de dragoste şi devotament pentru învăţământ, un eminent cadru didactic cu alese calităţi profesionale, excepţional pedagog, care s-a impus prin ţinută şi cunoştinţe ştiinţifice, evidenţiindu-se prin spiritul de dreptate şi imparţialitate, dobândind astfel un bine meritat prestigiu. A contribuit la pregătirea şi organizarea olimpiadelor studenţeşti şi a condus simpozioane matematice pentru studenţii facultăţilor de construcţii şi electrotehnică.

Ca formaţie ştiinţifică iniţială, Viorel Murgescu a fost geometru. Si-a susţinut teza de doctorat “Contribuţii la studiul spaţiilor cu torsiune”, în mai 1968 la Facultatea de Matematică a Universităţii “Al.I.Cuza” din Iaşi, având drept conducător ştiinţific pe prof.univ.dr.doc.şt. Gheorghe Gheorghiev. Activitatea de cercetare s-a concretizat în publicarea a 43 lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate din ţară şi străinătate, din care 35 ca autor unic. A obţinut rezultate deosebite în Geometria diferenţială, Analiza matematică, Ecuaţii diferenţiale şi cu diferenţe, Ecuaţii funcţionale, Funcţii speciale, Legi de probabilitate, Matematici aplicate în geotehnică, Teoria elasticităţii şi plasticităţii.

A studiat proprietăţile conforme ale spaţiilor Riemann generalizate şi a iniţiat studiul spaţiilor cu conexiune – cu curbură recurentă şi cvasi-recurentă – a spaţiilor Weyl cu torsiune şi a spaţiilor Weyl generalizate, insistând asupra proprietăţilor lor metrice şi conforme; a determinat conexiuni conforme, expresia unor tensori conformi de curbură. Aceste rezultate remarcabile constituie teza sa de doctorat; spaţiile Weyl cu torsiune şi spaţiile Weyl generalizate, utilizate în teoria relativităţii au fost propuse a fi numite “spaţii Murgescu”. Importanţa acestor spaţii a fost subliniată la primul simpozion de Gravitaţie experimentală (Bucureşti, 1978), unde T. Toro din Timişoara a precizat că introducerea spaţiilor Murgescu constituie nu numai o posibilitate a matematicii, ci o necesitate a fizicii. Acelaşi lucru s-a subliniat şi la Colocviul Naţional de Teoria Relativităţii, din aprilie 1979, ţinut la Iaşi, la centenarul naşterii lui Albert Einstein şi la Colocviul de Mecanică şi Geometrie “75 de ani de la naşterea Acad. Mendel Haimovici”, de la Iaşi, organizat în zilele de 30-31 octombrie 1981.

Multe rezultate ale sale au interesat şi au fost citate de către matematicieni din ţară şi din străinătate (Suedia, Austria, India, URSS). A fost prezent la numeroase manifestări ştiinţifice din ţară, iar în 1968 a participat la al 7-lea Congres Internaţional al Matematicienilor, care a avut loc la Linz, Austria, cu o comunicare asupra spaţiilor Weyl generalizate, al cărei rezumat a fost publicat în actele Congresului.

Viorel Murgescu a publicat 120 de recenzii în revistele “Mathematical Reviews” şi “Zentralblatt für Mathematik”.

Pentru valoroasa sa contribuţie ştiinţifică este menţionat în volumele “Istoria matematicii în România” de George St. Andonie.

Conf. dr. Viorel Murgescu a dispărut fulgerător din viaţă la 10 mai 1979, la vârsta de numai 49 de ani.

Conf.dr. Georgeta Teodoru