Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

In memoriam

Ioana VLAD

IOANA VLAD

Distinsa doamnă profesor universitar dr. ing. Ioana Anca Miranda VLAD, născută Missir, a văzut lumina ziei la data de 5 decembrie 1942 în Botoşani, trăgându-şi obârșia din ramura unei vechi şi cunoscute familii de armeni din nordul României. După finalizarea cu brio a studiilor liceale la liceul „Mihai Eminescu” din Botoșani se înscrie la Facultatea de Construcții a Institului Politehnic din Iași, iar după absolvirea studiilor universitare (în anul 1966) se va afla printre tinerele cadre didactice din catedra condusă de renumitul profesor și om de știință Anton Șesan. Dotată cu o inteligență iscoditoare, având competențe deosebite in domeniul mecanicii computationale, cu spirit inovator și dorinta de progres parcurge prin fortele sale proprii, toate treptele dezvoltării sale științifice. Susține cu succes doctoratul în anul 1981, în domeniul complex al teoriei elasticității și plasticității cu titlul: „Probleme de Statică, Stabilitate și Dinamică a plăcilor ortrotrope” la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, sub conducerea ştiinţifică a profesorului Vasile Ille.

Timp de 45 de ani activează cu multă competență, pasiune și dăruire în calitate de cadru didactic în catedra Statica și rezistența materialelor/Mecanica construcţiilor din cadrul Institutului Politehnic /Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi, devenind profesor titulat în anul 1994. Începând cu anul 1975, dar și după pensionare în calitate de profesor onorific (2008 - 2012) predă o serie de cursuri și activități aplicative aferente la disciplinele din domeniul Rezistenței materialelor, Teoria elasticității și plasticității, Teoria plăcilor plane și curbe, Programarea și utilizarea calculatoarelor, Informatică aplicată, Metode numerice în tehnică, Metode avansate în calculul structurilor, Informatică aplicată, Mecanica construcțiilor, predate în în limba română și limba engleză, atât la Facultatea de Construcții, precum și la Facultatea de Hidrotehnică. Pentru a asigura o cât mai bună pregătire de specialitate studenţilor, a elaborat şi publicat un număr de 17 lucrări didactice (cursuri, tratate, culegeri de probleme, îndrumătoarede laborator); dintre acestea 8 lucrări sunt în limba engleză şi una în limba franceză. La 9 cărţi a fost autor unic sau prim autor.

Fiind mereu preocupată de devoltarea cunoașterii cu implicații în perfecționarea profilului său academic și de cercetare Prof. dr. ing. Ioana VLAD a urmat cu succes o serie de specializări în țară și străinătate obținute prin competiție, printre care se consemnează: Seminarul organizat de DAAD in Muntenegru (2004), vizite de studii în Olanda în proiectul MATRA/PSO - MAT0/RM/9/1 - Dezvoltarea strategiei naţionale în domeniul asigurării calităţii în învăţământul superior din România, finanțat de The Netherlands, (2001), stagiu TEMPUS la Catedra de Construcţii Metalice, Universitatea Tehnică din Atena, Grecia (1998) si Reading University, Marea Britanie (1993), ș.a.

Profesoara Ioana VLAD a desfășurat și o bogată activitate de instrucție și educație, suplimentar obligațiilor academice. Astfel a elaborat și participat la o serie de acțiuni privind dezvoltarea programelor de studii, evaluarea și monitorizarea calității programelor de studii, printre care se enumeră: publicarea „Ghidul studentului din anul I”-Facultatea de Construcții, precum și coordonarea elaborarii aceluiași ghid la nivel de universitate, TU Iași; modernizarea tehnologiilor didactice prin instalarea softului educaţional de instruire asistată de calculator în „Rezistenţa materialelor”, în laboratorul de „Metode Numerice”; organizarea între anii 1997-2000 a concursului de Rezistenţa materialelor.

Distinsa doamnă Profesor Ioana VLAD are în portofoliul său de cercetare domenii de cercetare multidisciplinare, menţionând îndeosebi: Mecanica solidului deformabil (cetare fundamentală şi interdisciplinară), Teoria aplicată a elasticităţii şi plasticităţii, Metode numerice în inginerie, Proiectare asistată de calculator, precum şi Asigurarea calităţii în învăţământul superior de construcţii. Numărul de contracte științifice la care a participat este de peste 70, la peste 30 fiind responsabil de temă. De asemenea se remarcă o serie de particitări la manifestări științifice internaționale, printre care se citează: Int. Conf. Performance Based Engineering (PBE), 2004 Iaşi, Romania; The 16th ASCE Engineering Mechanics Conference 2003 University of Washington Seattle, USA, ş.a. În calitate de autor unic/coautor elaborează peste 80 lucrări științifice, publicate în reviste de specialitate, respectiv volumele unor manifestări științifice din țară și străinătate și publică, în colaborare, 2 monografii științifice, participând la diferite workshopuri desfăşurate în ţară sau străinătate.

Fiind apreciată la nivel local și național, prof. dr. ing. Ioana VLAD a fost nominalizată și a participat ca: membru în comisii interne sau la nivel național, printre care se mențioează Comisia Inginerie civilă a CNADTCU a Ministerului Educației și Cercetării, privind acordarea titlurilor de conferenţiar şi profesor universitar (2004 – 2009); Evaluator CNCSIS; Preşedinte al Comisiei de examinare în programul de licenţă pentru absolvenţii de Inginerie Civilă cu predare în limba engleză din Facultatea de Construcţii şi Instalaţii (2004 – 2008); membru în Comisii de concurs pentru ocuparea unor posturi didactice;membru în Comisii de susţinere a tezelor de doctorat la Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi şi la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. A activat şi ca membru în asociații profesionale la nivel național: Asociaţia Profesională de Drumuri şi Poduri din România (APDP); Societatea Română de Tuneluri; Societatea Academica Anton Şesan; Societea de Genealogie Sever Zotta.

Prof. dr. ing. Ioana Vlad a reprezintat o personalitate științifică și culturală complexă, caracterizată prin competențe desosebite, limbi străini cunoscute la nivel foarte bun, inclinație artistică către pictura și artele frumoase, fiind de altfel cunoscut talentul domniei sale în domeniul graficii și picturii. Distinsa doamnă prof. dr. ing. Ioana VLAD a militat pentru valorile esențiale ale intelectualului român și a fost una din personalitățile feminine de excepție din domeniul Ingineriei Civile, domeniu în care am regăsit-o ca o prezență marcantă timp de peste 45 de ani. S-a stins din viaţă la vărsta de 69 de ani la Hoston, Texas, S.U.A.

Pentru generația tânără care activează în acest domeniu complex al științelor inginerești personalitatea, activitatea, Opera Omnia specifică regretatei doamnei prof. dr. ing. Ioana VLAD poate constitui, oricând, un exemplu demn de urmat pe plan educațional și științific, de dăruire, de probitate morală și abnegație.

 

Prof. dr. ing. Gabriela M. ATANASIU