Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

Admiterea la studii universitare de licență 2018

Admiterea la studii universitare de licență 2018

Rezultatele concursului de Admitere Sesiunea Septembrie 2018

Ultima actualizare: 15.9.2018 15h30'

Notă: Sesiunea Septembrie 2018 se va definitiva pe data de 20 septembrie 2018. De aceea, dacă este cazul, vă rugăm să depuneți actele în original la Facultatea de Construcții și Instalații după următorul program:

Rezultatele finale ale Sesiunii Septembrie vor fi afișate pe 22 septembrie 2018.

  * Telefonul admiterii (zilnic 9-12): 0232-237-738. Email: admitere.fci@tuiasi.ro
** Socializați online pe https://www.facebook.com/cetuiasi/.

 


+ arhivă 2018:

Sesiunea de toamnă, septembrie 2018

Calendar

 • - înscrierea candidaţilor: 10 - 15 septembrie; zilnic: 9-13
 • - afişarea rezultatelor: 16 septembrie
 • - termenul limită pentru depunerea actelor în original: 20 septembrie, orele 13.00
 • - rezultate finale: 22 septembrie
 • - testul la limba engleză; 1 octombrie, orele 14.00 în Corpul R al Facultății de Construcții și Instalații (din Podu Roș). Admitanții pot prezenta un certificat de competențe lingvistice recunoscut de Departamentul de limbi străine al universității.

Pagina de admitere online pentru sesiunea de toamnă este

https://www.admitere2018.septembrie.tuiasi.ro/

Socializați online pe https://www.facebook.com/cetuiasi/.
Telefonul admiterii (zilnic 9-13): 0232-237-738. Email: admitere.fci@tuiasi.ro

Actualizare din 7 septembrie 2018: Numărul total de locuri (sesiunea iulie plus sesiunea septembrie) la buget, domenii prioritare, mediu rural și romi este 276. Numărul total de locuri neocupate la buget, domenii prioritare, mediu rural și romi este 67. Numărul de locuri neocupate la taxă (78) poate fi suplimentat la cerere.

 

Domeniul de licenţă cf. H.G. 158/2018

Număr de locuri neocupate

buget domenii prioritare mediu rural romi taxă total
Inginerie Civilă 58 0 0 1 58 117
Ingineria Instalațiilor 7 0 0 1 20 28
total 65 0 0 2 78 145

Pentru candidații din categoria ”români de pretutindeni” (inclusiv din Republica Moldova, Ucraina și Grecia) s-au alocat 42 de locuri de la buget (22 cu bursă și 20 fără bursă).

Candidatul are posibilitatea să se înscrie, cu o singură taxă şi un singur dosar, la mai multe facultăţi ale Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, în ordinea preferinţelor, urmând ca, în funcţie de media de admitere și de opțiuni, să fie declarat admis la una dintre acestea.

Înscrierea candidaţilor se face personal, pe baza cărţii de identitate / paşaportului, sau de o altă persoană, pe bază de procură, şi constă în depunerea dosarului cu acte la comisia de admitere.

Cererea de înscriere poate fi completată online (începând cu prima zi de înscriere), urmând să fie validată în momentul prezentării dosarului de concurs.

Înscrierea candidaţilor se face prin depunerea dosarului la facultatea la care candidatul face prima opţiune, în locurile amenajate special în acest scop.

Pentru alte detalii, vă rugăm să consultați și site-ul Universității nostre.

 

CRITERII DE ADMITERE

Admiterea la Facultatea de Construcţii şi Instalaţii din Iaşi se face pe baza de concurs de dosare, criteriul de departajare constituindu-l media de la bacalaureat. Candidaţii care au obţinut rezultate recunoscute la olimpiadele naţionale şi internaţionale pot fi admişi fără concurs dacă se află nominalizaţi pe lista Ministerului Educaţiei Naţionale (ce va fi afişată de acest minister).

Candidații pot opta pentru secția cu predare în limba engleză. Selecția se va efectua în prima săptămână din anul şcolar, pe bază de examen scris la limba engleză. Avantajele absolvenților secției cu predare în limba engleză sunt:

 • şanse mărite de obținere de burse de schimb academic (tip Erasmus) în străinătate;
 • şanse mărite de continuare cu succes a studiilor în străinătate (aproape toate țările dezvoltate au programe de studii în limba engleză);
 • şanse mărite de continuare cu succes a unei cariere de cercetare (masterat, doctorat, post-doctorat) în România sau în străinătate (lucrările științifice fiind scrise în limba engleză);
 • angajare mult mai rapidă într-o companie românească, având un argument în plus (cunoașterea limbii engleze);
 • angajare pe posturi mai bune într-o companie românească ce are și angajați străini;
 • angajare pe posturi mai bune într-o companie românească ce are relații cu parteneri străini;
 • angajare exclusivă într-o companie românească cu patroni străini;
 • angajare exclusivă într-o companie străină din România;
 • angajare exclusivă într-o companie străină din afara României.

 

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

 • Cerere de înscriere. În principiu, cererea se completeză online înainte de prezentarea la comisia de înscriere. Mai simplu, puteți completa cererea de înscriere direct în sala de înscriere. Astfel beneficiați de asistență profesională în completarea cererii.
 • Diploma de bacalaureat, sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau certificată ”conform cu originalul” de către membrii comisiei de înscriere pe baza originalului:
  • cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene vor prezenta Atestatul de echivalare a diplomei de bacalaureat eliberată de Centrul de Recunoaştere a Diplomelor, Certificatelor şi Titlurilor Universitare din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale; mai multe detalii se pot obţine la http://cnred.edu.ro
 • Foaia matricolă în original sau certificată ”conform cu originalul” de către membrii comisiei de înscriere pe baza originalului
 • Certificatul de naştere în copie certificată ”conform cu originalul” de către membrii comisiei de înscriere pe baza originalului
 • Cartea de identitate în copie certificată ”conform cu originalul” de către membrii comisiei de înscriere pe baza originalului
 • Acte doveditoare ale schimbării numelui în copie certificată ”conform cu originalul” de către membrii comisiei de înscriere pe baza originalului, acolo unde este cazul (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.)
 • Adeverinţă medicală tip (eliberată de medicul de familie sau de unitatea şcolară) în care trebuie să se specifice faptul că „nu este în evidenţă cu boli psihice şi infecţio-contagioase”.  Acolo unde este cazul, se va aduce avizul psihologic/psihiatric.
 • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care mai urmează o specializare)
 • Pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare: diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta / diploma de absolvire, în original sau copie certificată ”conform cu originalul” de către membrii comisiei de înscriere pe baza originalului
 • Opțional. Certificat de competențe lingvistice (pentru limba engleză) recunoscut de Departamentul de limbi străine al universității (pentru cei ce doresc înscrierea la secția cu predare în limba engleză).
 • 2 fotografii color 3x4 cm
 • Un dosar plic.

Notă. Link pentru înscrierea online.

Menţiuni referitoare la actele de înscriere:

 • candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2018 sau în sesiunea august-septembrie 2018 pot prezenta la înscriere pentru sesiunea de admitere imediat următoare, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverinţă eliberată de liceu în care se menţionează atât media generală cât şi notele obţinute la probele susţinute, la care se adaugă foaia matricolă;
 • întrucât candidaţii au dreptul legal de a se prezenta la concurs concomitent la două sau mai multe domenii/specializări, dosarul cu actele în original se depune la prima opţiune; înscrierea pentru celelalte opţiuni se face pe baza documentelor prezentate în copie certificată ”conform cu originalul” de către membrii comisiei de înscriere pe baza originalului, la care se adaugă o adeverinţă care atestă înscrierea cu actele de studii în original la un alt domeniu/specializare;
 • la înscriere, candidaţii vor semna o declaraţie prin care se vor angaja să respecte termenele impuse cu privire la depunerea actelor în original.

Informaţii suplimentare privind admiterea pentru:

 • candidați români de pretutindeni (inclusiv din Republica Moldova, Ucraina și Grecia)
 • candidați de etnie romă
 • candidați din țări UE, ale spațiului economic european și ai Confederației elvețiene
 • candidați din țări non-UE

puteți obține de pe site-ul universității noastre,

 

TAXE

Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru învăţământ universitar de licenţă este de 100 RON, indiferent pentru câte specializări și în ce ordine se face înscrierea. Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere:

 • copiii personalului didactic (se va prezenta adeverinţă vizată de ISJ);
 • copiii orfani de ambii părinţi;
 • candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
 • copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi.

Toţi aceştia pot utiliza acest drept o singură dată şi numai pentru o singură instituţie de învăţământ superior.

Taxa de înmatriculare se plăteşte de către toţi candidaţii declaraţi admişi, valoarea acesteia fiind de 25 RON și se plătește după emiterea Ordinului Rectorului, la finalizarea admiterii (la începutul anului școlar).

Taxa de şcolarizare (pentru candidații admiși pe locurile cu taxă) este în valoare de 2400 RON/an şi se achită în două tranşe (50% în luna septembrie 2018 şi 50% în ianuarie 2019).

Notă din data de 5 septembrie 2018, din partea Comisiei de Admitere a Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iași:

Conform calendarului admiterii, data de 6 septembrie 2018 este data limită până la care candidații iși pot confirma locul ocupat prin concurs prin depunerea actelor de studii in original la dosar.
La Facultatea de Construcții și Instalații listele vor fi actualizate până joi, 6 septembrie 2018, orele 14:00.
Candidații care până la data și ora amintită nu au confirmat locul vor fi eliminați din concurs, urmând ca locurile astfel eliberate să fie atribuite candidaților care se regăsesc pe lista de rezervă sau scoase la concurs în sesiunea septembrie.


REZULTATELE Concursului de Admitere la Studii Universitare de Licență, Sesiunea Iulie 2018, sunt (/vor fi)  disponibile la adresa

https://www.admitere2018.tuiasi.ro/

Aceste rezultate se vor actualiza în funcție de situația confirmării (depunerii de acte originale) de la dosare sau retragerii  candidaților.

Sesiunea Iulie 2018 se va definitiva pe data de 7 septembrie 2018.

De aceea, dacă este cazul, vă rugăm să depuneți actele în original la Facultatea de Construcții și Instalații după următorul program

  * Telefonul admiterii (zilnic 9-12): 0232-237-738. Email: admitere.fci@tuiasi.ro
** Socializați online pe https://www.facebook.com/cetuiasi/.

Sesiunea de vară, iulie 2018

Socializați online pe https://www.facebook.com/cetuiasi/.
Telefonul admiterii (zilnic 9-12): 0232-237-738. Email: admitere.fci@tuiasi.ro

Admitere online: www.admitere2018.tuiasi.ro începând cu luni, 9 iulie 2018.

Calendar

- înscrierea candidaţilor: 9 - 27 iulie; zilnic de luni până vineri: 8.30-15; sâmbăta și duminica: 9-12.

- afişarea rezultatelor: 28 iulie

- termenul limită pentru depunerea actelor în original: 6 septembrie, după următorul program:

- afişarea rezultatului final al admiterii: 7 septembrie

- testul la limba engleză - 1 octombrie 2018 orele 14.00 în Corpul R al Facultății de Construcții și Instalații (din Podu Roș). Admitanții pot prezenta un certificat de competențe lingvistice recunoscut de Departamentul de limbi străine al universității.

Numărul total de locuri (sesiunea iulie plus sesiunea septembrie) la buget, domenii prioritare, mediu rural și romi este 282. Numărul de locuri la taxă (100) poate fi suplimentat la cerere.

Domeniul de licenţă cf. H.G. 158/2018

Număr de locuri

buget domenii prioritare mediu rural romi taxă total
Inginerie Civilă 205 20 6 1 75 307
Ingineria Instalațiilor 38 8 3 1 25 75
total 243 28 9 2 100 382

Pentru candidații din categoria ”români de pretutindeni” (inclusiv din Republica Moldova, Ucraina și Grecia) s-au alocat 42 de locuri de la buget (22 cu bursă și 20 fără bursă).

Pentru informații din anul anterior, vă rugăm să consultați Pagina admiterii 2017 la studii universitare de licență.